Lausunto Saunakankaan suunniteltuihin väljennyshakkuisiin

Metsähallituksen lausuntopyyntö 10.8.2023.

Lausunto Saunakankaan suunniteltuihin väljennyshakkuisiin

1. Yleistä
Saunakangas kuuluu Vienan reitin yhteyteen liitettyihin Museoviraston ja Metsähallituksen määrittelemiin erityiskohteisiin. Saunakangas on korkea kivennäismaa-alue Kevättijärven rannalla. Alueelle on jäänyt vanhan metsän kuvioita, joissa näkyy vanha kulttuurivaikutus. Ne halutaan nyt käsitellä väljennyshakkuin.
Vienan reitti on muinoin sijainnut varsin erämaisten alueiden sisällä. Nyt reitin varrella ja reitiltä helposti saavutettavia vanhoja, suuripuustoisia, erirakenteisia ja luonnontilaisen kaltaisia metsiä on enää hyvin vähän.
Laajat alueet ympärillä on pääosin voimakkaasti käsiteltyä ja aikoinaan männylle istutettua nuorta
taimikkoa. Jokainen pirstale vanhaa metsää tukee alueen monimuotoisuutta. Alue rajautuu Malahvian suojelualueeseen ja näin ollen tukee metsätalouskäytössä olevien taimikoiden kehittymistä monimuotoisemmiksi.
Liitteessä (1) kartat väljennyshakkuusuunnitelmasta, Vienan reitin ympäristön aluevarauksista kohteella
sekä puuston ikäluokat paikkatietoikkunasta poimittuna.
Lliitteessä (2) valokuvia kohteesta.

2. Kuviokohtainen tarkastelu

Kuvio 4

Kuvio on vanhan, yli 100 -vuotiaan, monimuotoisen luonnonmetsän pienialainen kohde, joka sijaitsee aukkojen keskellä. Kuviolla elää hömötiainen. Kuviolla on paljon järeää mäntyä, kuusta ja keloutuneita puita. Maapohjassa sammaloitunutta maapuuta ja järeitä kantoja. Kuvio on tärkeää säilyttää puustoisena erityisesti maiseman vuoksi, sillä sen väljentäminen
avaa näkymät aukolta aukolle, joka jo nyt on paikoin olemassa.

Kuvio 1
Kuvio sijaitsee pääosin Kevättijärveen laskeutuvan kankaan yläosassa, laskeutuen kohti suojelualueen
reunaa. Yläosastaan se rajautuu aukkoon. Kokonaisuudessaan se on vanhan metsän kohde, jonka puusto on moni-ikäistä, erittäin järeää maalahopuuta, palokantoja, luppoisia kuusia, keloutuneita puita ja pituuskasvunsa päättäneitä mäntyjä.
Historialliset kulttuuriarvot näkyvät hyvin järeiden mäntyjen pitkinä, osin sammaloituneina ja osin
palaneina kantoina, joita on näkyvissä poikkeuksellisen paljon. Myös sammaloitunutta järeää maapuuta on runsaasti.
Kuviolla liikehtii myös kuukkeleita.

Vuokin alueella on jatkunut luontaistalouteen liittyvä metsien käyttö pisimpään. Näin ollen autenttinen
mennyt kainuulainen metsänkäyttökulttuuri on tällä osin vielä näkyvissä muun muassa
poimintahakkuukantoina. Näillä hakkuilla on kerätty tarvepuuta esimerkiksi pirtin rakentamista varten.
Väljennyshakkuut hävittävät sekä kulttuurin jäljet että pienialaisen autenttisuuden kokemuksen.
Kohde on kirkasvetiseen Kevättijärveen avautuvalla rinteellä ja näin ollen se on myös tärkeä maisematekijä.
Rinne on myös ylhäältä katsottuna kaunis maisemallisesti.
Alueen puuston tiheys on lähtökohtaisesti jo väljää suunnitellulla alueella.

Kuvio 2
Suunnittelukuvio kattaa suurimman osan Saunakankaan puustoista aluetta. Kohdetta ympäröi pieni aukko, harvennettu tasaikäinen männikkö ja isompi aukko. Kuvio itsessään on väljähköä metsää, jossa puusto on järeää mäntyä ja eri ikäistä kuusta sekaisin. Mäntyvaltainen kuitenkin selkeästi. Kohteella on pienialaisesti
arvokasta kosteikkopainaumaa. Edelleen kankaalla on sammaleen peittämää järeää maapuuta ja jonkin verran pinnassa olevaa maapuuta. Kuvio on kokonsa ja sijaintinsa vuoksi tärkeä alueen maisemassa.

Kuviot 5 ja 6
Jäivät käymättä, koska kesken retken alueelle tuli hirviporukka, jolla oli jahti käynnissä. Kohteet ovat kartan mukaan välittömästi polun vieressä ja iältään samaa luokkaa käytyjen kuvioiden kanssa. Näin ollen erityisen merkittäviä säilyttämisen kannalta.

3. Johtopäätökset
Saunakankaan alueen jäljellä olevat vanhan metsän kuviot ovat luonnonsuojelullisesti sekä
kulttuurihistoriallisesti merkittäviä. Molemmat arvot kärsivät kovasti suunnitelluissa väljennyshakkuissa. Sijaintinsa ja luonteensa vuoksi kohde on tärkeä Vienan reitin toiminnan ja sen kehittämisen kannalta.
Vienan reitin tärkeä vetovoimatekijä on puustoisuus. Varsinkin järeäpuustoinen metsä tuo reitille merkittävän lisäarvon. Reitti on kokonaisuudessaan paljon käsiteltyjen alueiden keskellä. Jokainen reitin varrella oleva isopuustoinen vanhan metsän alue on tärkeä säilyttää ehjänä.
Vienan reitin kehittämisen kannalta on oleellista, että polun läheisyydestä löytyy myös teeman mukaisia retkikohteita. Saunakangas on saavutettavissa kävellen Rautiaisen myllyltä, joka on yksi merkittävistä kohteista Vienan reitin varrella.
Yleisesti ottaen Vienan reitin vaikutuspiirissä olevat vanhan metsän saarekkeet ja järeäpuustoiset kohteet tulee säilyttää sellaisenaan. Niihin ei tule kohdentaa metsätaloustoimia.
Esitämme että myös muut mahdolliset reitin vaikutuspiirissä jäljellä olevat vanhan metsän alueet säästetään hakkuutoiminnalta. Tähän on myös luonnonsuojelulliset ja monimuotoisuuden turvaamisen perusteet.

Lopuksi muutama huomio sekä yhteisestä sopimuksesta, että Metsähallituksen omista ympäristöohjeista.

Sopimuksessa oleva kohta 19. tukee tätä näkemystä. Kohteiden koodausta lienee tarpeen vielä yhdessä tarkentaa. Eli tarkempi suunnittelu on vielä kesken.
Museoviraston kuvauksessa Vienan reitin merkittäviä säilyneitä kohtia on juuri tällä alueella. Mutta myös hävitettyjä kohteita. Saunakankaan vielä jäljellä olevat vanhat metsäkuviot ovat ehdottomasti säilyttämisen arvoisia. Alla ote Museoviraston tekstistä. Siihenkin tukeutuen korostamme varovaisuusperiaatetta.

4) Hyrynhiekka (pituus noin 330 m)
Taivallamminahon koillisrinteessä vanha polku tulee esille selkeänä. Hyrynhiekan kohdalla
Vuokin reitti on maisemallisesti edustava. Polku kulkee kumpuilevassa suoperäisessä
maastossa selvästi erottuvana aivan Kevättijärven rantaan. Polun molemmin puolin kasvaa
komeita vanhoja mäntyjä, joissa on useita vanhoja pilkkoja. Polun varrella on
kosteikkokohdissa ja suo-ojien kohdalla paikoin yksittäisiä pitkospuita. Polku kulkee
Hyrynhiekassa hyvin lähellä vesirajaa, ja aivan vesirajassa on kaksi vanhaa pilkkapuuta.
Rannassa polku kulkee vanhan pilkkamännyn molemmin puolin.

Kuva 7. Vuokin reitin polkua Hyrynhiekan alueella. Vanha Kuva 8. Vuokin reitin selkeästi erottuvaa polkua pilkkapuu vasemmalla. Ranta-aholla.
5) Saunakankaan etelärinne – pengerrys (pituus noin 30 m)
Vuokin reitti on jäänyt Saunakankaan eteläosassa Malahviantien alle. Reitti jatkuu tien 5 (29)
eteläpuolella Saunakankaan laajalla avohakkuualueella. Polun varteen on jätetty pystyyn vanhempia puita, joista useissa on vanhoilta vaikuttavia pilkkoja. Maanpintaa on äestetty voimakkaasti myös läheltä polkua. Polku on paikoin kaksiurainen ja siinä on selvä, noin
30 metriä pitkä pengerretty osuus.

Metsähallituksen ympäristöoppaan mukaan tämän ikäiset ja puustoiset metsät kuuluvat aarniometsiin, jotka ovat luonnonarvoiltaan merkittäviä ja näin ollen ne on syytä luokitella luonnonarvokohteiksi.
Liitteessä kuvat tällaisesta kohteesta.

Vienan reitti ry, hallitus 10.10.2023

Lausunnon kuvat: Virpi Juvonen

Saunakangas liitteet 1. (1)

Liite 2. Saunakankaan kuvat, Virpi Juvonen